Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-06-16)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 16. Juni 1868.

Kjære Quaade! Endskjøndt De vistnok samtidig med dette Brev vil erholde et af langt tidligere Datum, som har maattet vente efter en bequem Leilighed, hvilken først saa sildig har indtruffet, 1 ) at den nuværende Leilighed næsten falder sammen med den engelske Coureer, saa vil jeg dog ikke undlade at benytte Leiligheden til at takke Dem for Deres venlige Linier; 2 ) jeg kan godt indsee, at der er kun liden Sandsynlighed for at vor Sag vil kunne avancere noget Skridt forinden Efteraaret, endskjøndt det synes at være en overordentlig lang Betænkning, som Preussen saa tager sig denne Gang og det bliver efterhaanden lidt vanskelig at sætte et alvorligt Ansigt op eller fingere nogen Tro, naar der spørges om Forhandlingernes Gang. Det vįl undre mig om Bismarck skulde reise bort aldeles uden at have havt nogensomhelst Samtale med Dem eller Andre om vor Sag, endskjøndt der kan jo Intet, saaledes som det Hele har været indledet, være til Hinder for at Fictionen lige saa godt kan vedligeholdes under Thiles foregivne Ledelse; paa en vis s. 169 Maade kan dette endogsaa være en Fordeel for os, idet man da med større Uforbeholdenhed kan udtale sig. Jeg kan ikke nægte at det vilde i en ganske overordentlig Grad interessere, om man kunde opsnuse nogle Momenter til Bedømmelsen af de Motiver, som Kronprindsessen af Preussen kunde have havt eller rettere har havt til at protegere en ægteskabelig Forbindelse imellem vor Kronprinds og sin Søster; skulde jeg have Ret i at dette virkelig har fundet Sted, hvorom jeg ikke har den fjerneste Grund til at tvivle, saa er det ogsaa ganske vist, at hun endnu ikke har opgivet sit Spil, men vil fortsætte under Mødet paa Muskau 1 ) imellem Kongen og Dronningen af Sverrige og Prinds og Prindsesse af Nederlandene og vel især naar Kongen efter et Par Dages Ophold forlader Muskau og Dronningen bliver alene tilbage; selv om det ikke skulde være Meget, som De om denne Plan kunde erfare, da veed De, at det gjelder tidt for at faae et sandt og virkeligt Billede af og Forestilling om Situationen, da at samle og lægge sammen alle Smaabidrag. — ...

I denne Tid modtage vi Udbetaling fra preussisk Side af hvad man har kunnet samle i Hertugdømmerne af danske Obligationer og Indskrivningsbeviser, dette beløber sig til circa 5,664,000 dlr. Rigsmønt, altsaa Rest circa 27 Millioner i Preussen; for os havde det været bedre om den preussiske Regjering havde kunnet betale i lutter danske Papirer, thi det havde været en magesløs Leilighed til at offre det Hele til Luerne, hvilket Ansvar jeg med den største Fornøielse skulde have paataget mig, hvad saa end Rigsdagen derimod vilde have havt at indvende, thi Resultatet heraf kunde muligviis blive en større Kraftanstrængelse i den nærmeste Fremtid, men der vilde ikke have været noget mere effectivt s. 170 Middel til at hæve Crediten og dette paa en solid Basis. — Jeg haaber at kunne quittere for denne Sum, og da vil vel efter nogle Ganges Brevvexling i Slutningen af Maaneden Levy kunne sendes over for at hæve det resterende Beløb. —

C. E. Frijs.