Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-06-18)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag, 18. Juni 1868.

Kjære Kammerherre.

Jeg har egentlig ingen anden Gjenstand for disse Linier end den at sige Dem at jeg ingen har. Efter Deres sidste Brev til mig, for hvilket jeg takker Dem meget, fik jeg det Indtryk at De troede at vi vidste Noget om Sagen, men det er en Feiltagelse. Mohrenheim idetmindste lader som om han kun veed at Papirerne ere sendte til Oubril, og directe har Kongen vel faaet Brev fra Keiseren — idetmindste har Grev Fr. saaledes forstaaet — men deri omtales aldeles ikke hiint Forretningsbrev. Mærkelig var forresten Telegrammen forleden i Aviserne om Rusl.s og Engl.s Bestræbelser! 1 ) — For nogle Dage siden sagde Heydebr. til Wachtmeister da denne tog Afsked, at nu vilde vi snart faae Svar fra Berlin, men til os har H. Intet sagt.

Som De seer, ere vi altsaa uden nogensomhelst videre Efterretning end De er, men saasnart vi faae Noget at vide, skal De strax erfare det.

Har De mærket Noget til at man i Berlin arbeider mod Kronprindsens Forlovelse med den sv. Prindsesse? Det siges at Kronprindsessen har faaet sin Moder til at gaae ind paa s. 171 Tanken om at gifte den eng. Prinds. Lovisa med vor Kronpr. ligesom ogsaa at Prinds og Prindsesse Frederik af Holland agte at gjøre Alt hvad de formaae for at bringe K. og D. af Sverrig fra Tanken om en Forbindelse med vort Kongehuus, og at til den Ende de begge overhænges om at giøre et Besøg paa Muskow i Slesien. . . .

P. Vedel.