Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-07-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Privat.
Kjøbenhavn, 7. Juli 1868.

Som Svar paa det Brev, Hans Majestæt Kongen i sin Tid tilstillede H. M. Keiseren af Rusland angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal, har Allerhøistsamme nu modtaget et privat Brev fra Keiseren, ifølge hvilket det er overdraget Hr. d’Oubril i al Fortrolighed at conferere om Sagen med Grev Bismarck, naar denne vender tilbage fra sin nærværende Udflugt.

Da Hans Majestæt Allernaadigst har tilladt mig at gjøre s. 174 D. H. bekjendt med Keiserens Brev, benytter jeg Confrd. Davids Velvillie til hoslagt at sende Dem en Afskrift, hvoraf De nærmere vil see, at den Opfattelse, som De selv havde dannet Dem af Sagens Stilling, er fuldkommen correct.

Koncept. — Kopi af det omtalte Brev trykt som Nr. 540.