Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1868-07-08)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
8. Juli 1868.

Kjære Kammerherre.

Jeg har faaet en 4ugers Permission som jeg troer at kunne tage uden Fare for at det slesvigske Spørgsmaal skal giøre altfor betydelige Fremskridt i min Fraværelse. Som De seer af vor Depeche idag, er Keiserens Svar accurat som Oubril har talt til Dem, og naar det skyder Alt ud til Bismarcks Hjemkomst, og da jeg yderligere seer af Aviserne at B. har havt et Tilbagefald, tør jeg vist antage at der ikke vil være mindste Forandring i Situationen naar jeg paany sidder paa denne Stol. Alt staaer stille, det er som gik Verden i Søvne — ja saaledes er det idetmindste med os. Gid nu blot Kronprindsens Sager maae gaae lidt fremad i Sommerens Løb, saa er dog lidt vundet!

P. Vedel