Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1868-11-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 15. November 1868.

Jeg har udsat indtil idag at takke Dem for al Deres Venlighed imod mig under mit Ophold i Kjøbenhavn, fordi jeg haabede ved samme Leilighed at kunne meddele Dem Noget om vigtigere Forhold. Imidlertid har jeg ikke Meget at tilføie til min Rapport af idag. 1 )

Jeg forsøgte allerede iforgaars efter min Tilbagekomst at træffe Thile, men skjøndt jeg har gjentaget dette Forsøg igaar, har jeg dog endnu ikke truffet ham. Jeg haaber, at jeg skal være heldigere imorgen, og da vil jeg begynde at tale med ham om Udvandringssagen. 2 ) Oubril har ifølge Mohrenheims gjennem ham under cachet volant sendte Rapport allerede omtalt Sagen for Thile og siger mig, at Heydebrand har været opfordret til at udtale sig i en Beretning. Han tilføier, at man her har ventet alvorlige Remonstrationer fra vor Side. Hertil har jeg bemærket, at Sagen vistnok kan blive af alvorlig Natur, men at jeg var instrueret til at tage fat paa den med største Moderation, hvorhos jeg har fremhævet, at Grunden hvorfor jeg nu skulde forhandle derom, var den, at vi ansaae det for meest stemmende med begge Parters Interesser og altsaa for hensigtsmæssigst for Sagens Fremme, at de forskjellige Anskuelser udvexledes i mundtlig Form. Oubril troede ikke, at man tidligere havde kjendt Noget til Sagens Enkeltheder her.

Jeg har ogsaa, men ganske kort, omtalt Sagen for Philipsborn, som jeg saae i forgaars, men med ham har jeg ikke villet gaae videre ind derpaa, forinden jeg havde talt derom med Thile. Philipsborn sagde mig, at Heydebrand havde indsendt »einen sehr netten Bericht« derom. Det maa være s. 193 den Beretning hvortil Oubril har sigtet og jeg maa antage at Philipsborn, ved at kalde den »nett«, har villet betegne, at den var gunstig for os. Jeg haaber, dette vil bekræfte sig.

Afskrift.