Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-12-12)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 12. December 1868.

Kjære Quaade! I Telegrammerne for igaaraftes findes fra Berlin under 10de at Bismarck erklærer, at i Hietzing findes en imod Preussen fjendtlig Comittee med hannoveranske, hessis[ke] og danske Agenter; — man kan ikke vide, hvorledes Ordene ere faldne, men det skulde ikke undre mig om man med danske skulde have meent franske, thi det vil være Grev Bismarck, som med særlig Forkjærlighed personlig beskjæftiger sig selv med Ledelsen af Spionsystemet, klarere end de Fleste Andre at dette er en af de værste Løgne Hans Excellence endnu har trykket, og dette maa sandsynligviis være skeet i en bestemt Hensigt for derved at give vor Regjering Udseende af Illoyalitet, og dette kan godt for Øieblikket tænkes at kunne convenere ham. 1 ) Da Hs. Excellence i den sidste Tid, han var synlig, udtalte sig med stor Velvillie ligeoverfor vor Regjering og vor Stat kunde der muligviis af denne Velvillie endnu ventes, at han vilde til vor Oplysning og særlige Tilfredsstillelse meddele den danske Regjering s. 202 Navnene paa disse den ubekjendte Agenter, da det naturligviis i høi Grad maa interessere os, hvo der virker saaledes ukaldet for os. —

Hvis det muligviis paa Grund af de flere Specialiteter, De personlig har at forhandle og som fra preussisk Side siges at være en Afslutning nær, skulde genere at slig Forespørgsel blev rettet fra Deres Side vil jeg ogsaa kunne lade den komme fra mig personlig til Hrr. v. Heydebrand, men det vil være mig af særlig Interesse at see ipsissima verba af vor høie Velynder Grev Bismarck, idetmindste saaledes som i Tidenden udgives derfor, thi det er bekjendt, at naar han fremkommer med Injurier imod andre Regjeringer for at smigre den nationale Selvfølelse i Tydskland, da siges der langt mere end der bliver nedskrevet. — ...

C. E. Frijs.