Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-12-18)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Kjøbenhavn, 18. December 1868.

D. H. vil formodentlig i tydske Tidender have seet at Grev Bismarck nylig i et Udvalgsmøde i den preuss. Landdag skal have udtalt at der i Hietzing befinder sig en Commité bestaaende af hannoverske og danske Agenter, der har sat sig til Opgave at virke imod Preussen osv. — Dersom disse Yttringer ere brugte af Greven — og jeg har i Virkeligheden ikke nogensomhelst Grund til at tvivle derom — er det en Insinuation, som er ligesaa usandfærdig, som den er fortræffelig egnet saavel til at vedligeholde den tydske off. Menings Mistro mod Dmk. som ogsaa til at tjene til passende Udgangspunkt for Forklaringer til fremmede Regeringer om hvorfor Preussen viser saa liden Tilbøielighed til ligeoverfor os at opfylde sine Forpligtelser efter Pragerfreden. Jeg har derfor aldeles ikke til Hensigt roligt at finde mig i denne Bagtalelse og agter ikke at lade mig nøie med s. 205 at Yttringen jo ikke er brugt i off. Møde og altsaa ikke kan constateres, eller at det ikke udtrykkelig er sagt at de omtalte danske Agenter staae i Forbindelse med den danske Regering. Jeg har derfor foreløbig saavel giennem Kmh. Quaade som giennem Hr. v. Heydebrand udbedt mig nærmere Forklaring om ovennævnte Yttring ligesom jeg heller ikke har undladt til de herværende Diplomater at udtale min Forundring over denne Beskyldning.

D. H. vil vistnok let kunne forskaffe Dem Kundskab om nogen her i Danmark hjemmehørende Person opholder sig i eller vedligeholder fra Wien nogen fortsat Forbindelse med Hietzing, ligesom jeg i det Hele taget vil være Dem forbunden ved enhver Oplysning som De maatte see Dem istand til at kunne give mig vedrørende denne Sag.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 10.