Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-12-19)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 19. December 1868.

Idet jeg indesluttet sender Dem Telegram fra Wien kan jeg ikke nægte mig den Fornøielse at lade medfølge en Bog fra Kofoed-Hansen 1 ) som jeg har læst med Interesse paa mine Reiser til Fredensborg og som forekommer mig at indeholde en Deel Sandheder, vel væsentligst fordi han stærkt fremhæver hvad der altid har forekommet mig at være det værste Tidens Tegn, omendskjøndt i den Forstand ikke nyt at noget Lignende vel tildeels har viist sig til alle Tider men dog paa en noget forskjellig Maade, idet man vel altid har smigret og krøbet for Magten, men nu da det er et Begreb, hvori man tildeels kan tage sit eget lille Jeg med ind i, da er der slet ingen Grændse mere for den Høide hvortil det kan drives, og naar saa dette Afguderi kan bringes s. 206 af Præster eller et religiøst Parti i Forbindelse hvormed [ͻ: med] den Maade hvorpaa de ville forklare den aabenbarede Religion, da er Hundrede og Eet ude. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.