Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1868-12-22)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 22. December 1868.

Min ærbødigste Rapport Nr. 31 af 18de 1 ) dennes vil alt have gjort Deres Excellence bekjendt med, hvorledes Rigskantsleren bedømmer Grev Bismarcks Insinuationer om den i Hietzing formeentlige bestaaende Guelfe-Comité. Foranlediget ved Deres Excellences Depeche Nr. 10 af 18de dennes, har jeg søgt nærmere Oplysninger om denne Sag i Udenrigsministeriet.

Den keiserlige Regjering har ikke fundet Anledning til, endnu at afkræve Forbundskantsleren nogen Erklæring om, paa hvilke Informationer eller Kjendsgjerninger, han har støttet sine Udtalelser. De af den preussiske Regjering betalte tre à fire Spioner, som bestandigt opholde sig i Nærheden af det hanoverske Hof ere det keiserlige Politi vel bekjendte og af det underkastede et fortsat Opsyn. Det er ligesaa bekjendt, at der ikke i Hietzing eller andetsteds i Østerrig bestaaer nogen Guelfe-Comité af den af Grev Bismarck s. 209 betegnede Art, ligesom den preussiske Regjering ei heller har ført nogen Klage om en saadans hemmelige Agitationer.

Deres Excellence vil forstaae, at det under disse Omstændigheder er mig aldeles umuligt, at udpege nogen Dansk, som skulde være Medlem af hiin Comité, heller ikke veed jeg nogen, som blot ved Omgang eller Forbindelser med Personer ved det hanoverske Hof skulde kunne have paadraget sig Skinnet af, at deeltage i dets hemmelige Machinationer. Forudsat at Grev Bismarck selv troer paa sin Meddelelse, er det Hele vist kun et Opspind af de preussiske Spioner, som paa saadan Maade gjøre sig deres Bestilling frugtbringende.

Saa ubehageligt berørt den keiserlige Regjering end er af Grev Bismarcks Insinuationer, der ogsaa kaste en Mistanke paa den, for at see igjennem Fingre med saadanne formeentlige Sammensværgelser, rettede imod en Nabostat, har Rigskantsleren foreløbigt indskrænket sig til, at instruere Fyrst Metternich, paa at skaffe paalidelige Oplysninger om de i Frankrig sig opholdende bekjendte hanoverske Agenters Bevægelser, for om muligt paa den Maade at erholde Antydninger af, hvad der kunde have ledet til det omtalte Rygte. Grev Wimpffen er bleven confidentielt underrettet om disse forberedende Skridt, og videre Forholdsregler blevne stillede ham i Udsigt. Jeg har fra min Side lovet at underrette det keiserlige Udenrigsministerium om, hvilket Svar Kammerherre Quaade maatte erholde paa den Interpellation, han er beordret at stille i denne Sag, og tillader mig, at bede Deres Excellence, om at ville sætte mig istand, til at opfylde dette Løfte.

At dømme efter de tydske Blade, som ere komne mig for Øie, skjænker den offenlige Mening i Tydskland Grev Bismarcks vistnok beregnede Insinuationer kun ringe Tiltro, Forbundskantsleren har neppe opnaaet andet dermed, end at paapege sin egen Bygnings svage Punkter.

C. Falbe.

Depeche Nr. 32, modtaget 28. December 1868.

14