Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1868-12-24)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 24. December 1868.

[Omtale af den vestindiske Salgssag.] . . . Hvad den anden Sag angaaer . . . gaaer heller ikke [den] godt; thi der er en Mangel paa Klarhed i Fremstillingen fra vor Side, en Fordring paa at meddeles bemeldte Personligheds Navn er et Minimum af hvad der kunde forlanges, og den hele Maade hvorpaa saavel Thiele som Bismarck vil snoe sig fra Sagen, forekommer mig baade saarende og haanende. — Jeg sender s. 212 herved Quaades Brev, jeg svarer ham idag og skal sende Dem en Afskrift af mit Svar men det Hele er Hastværksarbeide, da jeg kun har halvanden Time for at kunne expedere Posten efter at have modtaget Brevene og det fore- kommer mig at der ikke maa hengaae længere Tid inden Svaret kommer; og det er mig forresten i denne Sag ikke Hovedsagen saaledes som formodet af Quaade at have Beviis for at der er rørt ved Sagen og gjort Ophævelse fra vor Side, men det Væsentligste er at vise for mig, at skjøndt man er fredelig og ønsker med en vis Resignation paa Grund af det Kors Vorherre i disse Tider har paalagt os, at bevare et venskabeligt Forhold til den Magt som har udplyndret os, saa er det dog ikke fordi vor Sands og Følelse er sløvet for Forhaanelsen, men vi ønske at faae Villien og om jeg saa maa sige Frækheden i den Henseende constateret, i det stille Haab at det Bæger der skal tømmes dog maa være fyldt. Dog jeg maa afbryde fordi jeg skal sende de Linier til Quaade. — . . .

14*

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.