Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-01-14)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 14. Januar 1869.

Ligesom D. H. paa Deres Side har begiæret det kgl. preussiske Udenrigsministeriums Forklaring om en Yttring som Grev Bismarck har ladet falde i et Udvalg i Landdagen og hvorefter der i Hitzing skulde befinde sig »en dansk Agent«, saaledes har jeg heller ikke undladt at anmode Hr. von Heydebrandt før dennes Afreise i congé, at giøre sin Regering opmærksom paa at vi med stor Forbauselse havde seet at den preuss. Udenrigsminister havde fremsat en Paastand som vi ikke blot maatte ansee for at være ubegrundet men ogsaa for at berøre den kgl. Regerings Værdighed. Den s. 213 kgl. pr. Chargé d’affaires Hr. von Loë har som Svar herpaa forelæst mig en Skrivelse, i hvilken han instrueres til at erklære mig 1) at det aldrig har været Grev Bismarcks Mening at antyde at den Paagiældende skulde være Agent for den danske Regering og 2) at det ikke heller var hans Mening at Vedkommende skulde være dansk af Nationalitet. — Videre Oplysning kunde Hr. von Loë ikke give mig, og ligesom jeg kun kan see en Tilbagekaldelse fra Grev Bismarcks Side af hans Yttring om »en dansk Agent«, deri at han nu erklærer at den Paagiældende hverken er »dansk« eller »Agent« for den kgl. Regering, saaledes tør jeg ogsaa maaskee haabe at Grev Bismarck en anden Gang vil være varsommere i sine Yttringer og maa saaledes ansee dette Incidens som sluttet.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 1. — En Genpart af denne Skrivelse sendtes s. D. til Gesandten i Wien som Depeche Nr. 1.