Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-04-11)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 11. April 1869.

Af indesluttede Brev 1 ) fra Raasløff vil De see at Forhaabningerne om et heldigt Udfald ikke hvile paa nogen tilforladelig Grund, og at den nye Regjerings Stilling til Sagen efter al Sandsynlighed ikke vil bedre sig. —

Een Ting glæder jeg mig over, og det er at jeg faaer Ret ligeoverfor Enkelte af R.’s Venner, der paastode at han ikke vilde være vendt tilbage, naar Uheldet havde fulgt ham. . . .

C. E. Frijs.

s. 234 P. S.

Vil De sende Underretning om Understøttelsen af 500 rd. for dette Aar gjennem Regenburg, dog saaledes at denne ogsaa er forsigtig i sin Meddelelse ved kun at sige: at det attraaede Beløb er disponibelt for dette Aar saaledes at 250 rd. kunne udbetales strax som halvaarligt Bidrag og den anden Halvdeel 6 Maaneder efter. —

C. E. F.

P. Vedels Privatpapirer.