Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-04-22)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Torsdag Aften [22. April 1869].

Kjære Kammerherre.

. . . Grev Frijs’s Reise har formodentlig overrasket Dem, og jeg vil derfor til Dem confidentielt forklare hele Sammenhængen saaledes som jeg kjender den. Raasløff kom i Søndags. Mellem os staae vore Chancer i America for Tiden slet. Den sidste Samtale baade med R. og med Bille 1 ) gik ud paa at Regeringen ikke var ivrig for Sagen og sikkert ikke vilde vove sin Stilling for dens Skyld, Statssecretairen tilføiede at for Øieblikket vilde der ikke kunde ventes mere end 1/3 af Stemmerne i Senatet og der behøves 2/3. Sagen er altsaa i alt Fald udsat til Congressen igien træder sammen i Decbr. — Ikke destomindre siger R. at han nærer godt Haab og fremfor Alt anseer han det for meget unødvendigt at Ministeriet i alt Fald i sin Helhed træder fra. Stillingen er saaledes denne: Estrup vil bort, Raasløff vil blive, Fonnesbech vil baade det Ene og det Andet, Grev Frijs er træt og kjed af det Hele, ærgerlig over den americanske Sag, bange for at møde næste Rigsdag med Hansen 2 ) og Suenson 3 ) og tildels Fonnesbech, og kan dog s. 235 ikke let finde Andre, især naar han desuden skulde søge sig en ny Indenrigsminister. Før Raasløff talte med ham var han saa temmelig bestemt paa at gaae snarest muligt, og troede idetmindste selv at det skulde lykkes ham meget snart. Nu har han ikke taget nogen ny Bestemmelse, men forudseer at det ikke kan skee saasnart som han havde tænkt det, og han har derfor villet tage sig strax en lille Ferie paa et Par Uger, — det kan ikke skade fordi der for Tiden Intet er som holder ham tilbage, og det kan gavne hvis han nødes til at blive fremdeles ved Styret. Det Hele er altsaa foreløbig en Respit, der kan blive Indledningen til og kan giøre ham det physisk muligt at forblive endnu i længere Tid i Ministeriet men Beslutningen hertil er endnu ikke paa nogen Maade bevidst taget af ham. — Jeg behøver ikke at sige Dem at jeg giør Alt hvad jeg kan for at holde ham fra at gaae af, thi baade troer jeg at han er den bedste Minister vi for Tiden kunne faae, og han er for mig den behageligste Chef der kan tænkes, vi arbeide godt sammen og vi kjende nu hinanden.

Han har formodentlig selv skrevet til Dem om sin Reiseplan, saa jeg vil ikke gientage den her. Om 3 høist 4 Uger venter han at være tilbage.

P. Vedel.