Danmarks Breve

BREV TIL: Theodor August Jes Regenburg FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-04-27)

Direktør P. Vedel til Etatsraad Regenburg.
Udenrigsministeriet. Kjøbenhavn, 27. April 1869.

Høistærede Hr. Etatsraad.

Før Grev Frijs afreiste paalagde han mig at meddele Dem at han efter Anmodning af Hr. Ahlmann har tilstaaet en aarlig Understøttelse af 500 D. indtil Videre til Udgivelsen af Dybbølposten. Idet jeg hoslagt har den Ære at tilstille Dem 250 Daler som Bidraget for det første Halvaar 1. April— s. 236 1. Oct., tør jeg bede Dem at besørge disse Penge besørget til deres Bestemmelse, og tilføier at De efter 1. Oct. d. A. skal modtage de øvrige 250 Dal.

P. Vedel.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.