Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-04-27)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
[Wien], 27. April 1869.

Kjære Vedel! . . . Da jeg kom herigjennem fandt jeg det stødende ikke at gjøre min Opvartning hos Rigscantsleren og var jeg hos ham igaar og holdt han en almindelig politisk Samtale; og jeg fandt af for Dem letforstaaelige Grunde ingen Anledning til særligen at gaae ind paa den slesvigske Grændseregulering, endskjøndt hertil gaves nogen Anledning, da det er min Overbeviisning at under nuværende Forhold vilde dette kun i det Allerhøieste have kunnet fremkalde en for os ingenlunde ønskelig Vækken Opmærksomhed uden nogen sand Understøttelse, da man dog ikke vilde gjøre denne Sag til almindelig Krigsaarsag, uden efter en bestemtere Op [for] dring; vel kan det nok siges at man tidt kan spøge og selv ønske at spøge saa længe med Ilden at dennes Udbrud kan faae Udseende af et accident uden at være det, saa vilde i Fald man i Bedømmelse heraf tog Feil, vi alene komme til at betale Gildet ved at være blevet brugt som jouet. — Han var saa venlig at bede mig og Familie til Middag til imorgen, men da jeg ønsker at drage fuld Nytte af min Ferie, saa har jeg bedt mig undskylde og tager imorgen til Gmunden. . . .

C. E. Frijs.

P. S.

Jeg bad F[albe] om at drage Omsorg for at man ikke brugte mit korte Ophold her til Røverartikler i en eller anden Retning, da det uden Hensyn til min personlige Smag laae i Sagens s. 237 Natur at vi for Øieblikket ikke kunde ønske alfor meget at henlede Opmærksomheden paa os; thi een Ting var det os fremfor Alt magtpaaliggende for hele Verden at tydeliggjøre, at vi ikke satte vort Haab til at fiske i rørt Vande, men tværtimod satte vort fulde(?) Haab til at under en fredelig Udvikling vilde der dog tilsidst blive viist vor lille mishandlede Stat Retfærdighed og derigjennem almindelig Erkjendelse af denne Stats nødvendige Existents for det hele europæiske Statssamfund.

C. E. F.

P. Vedels Privatpapirer. Brevet er fejlagtig dateret Kb hu n. 27/4 69.