Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-05-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Ischl, 1. Mai 1869.

Kjære Vedel! . . . Det glæder mig . . . ikke at erfare at Hertugen 1 ) i disse Dage agter at gjæste Kjøbenhavn, thi jeg troer ikke, at det vil blive til gjensidig Tilfredsstillelse, dog vil jeg haabe, at jeg heri maa tage Feil og at dette Besøg ikke vil give Anledning til nogensomhelst Ubehagelighed, dog er dette uberegneligt paa Grund af vedkommende Gjæsts ganske særegne Carakteer og Stilling som chef de la famille. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.