Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-05-14)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
14. Mai 1869.

Kjære Kammerherre.

Bojesens Afreise giver mig for god en Leilighed til at sende Dem en Hilsen til at jeg ikke skulde benytte den og dog har jeg Intet særligt at sige Dem. — Deres Rapport krydsede sig med mit Privatbrev og har viist mig at De netop havde samme Tanke som jeg, ved at tale til Thile om Sagen.

De veed at Gr. Frijs i Wien af Falbe bevægedes til at gaae til Beust, hvad der jo heller ikke kunde undgaaes da han opholdt sig i Wien flere Dage. Nu er han gaaet til Marienbad for at giøre en Cuur der paa 4 Uger, saa at han i Midten af Juni kommer her tilbage. Jeg er meget tilbøielig til at troe at uagtet han ikke med eet Ord har talt Politik med Beust og uagtet han for at undgaae Vidtløftighed og Mistydninger, afslog en Indbydelse til Middag, vil det dog være passende om han paa Tilbagereisen giennem Berlin giorde Bismarck en Visit, hvis denne til den Tid er der. Jeg indseer meget godt hvor utilbøielig han selv vil være dertil, og alt s. 239 hvad der med Rette kan siges imod et saadant Besøg, da det naturligvis er uberegneligt hvad Bism. kan sige og giøre for Forslag, hvis det falder ham ind at tale Politik med ham. Men det er det Samme: jeg troer naturligvis ikke at et sligt Besøg kan giøre videre positivt Godt, jeg begriber meget godt Vanskelighederne ved det, men jeg troer tillige at Undladelsen kan giøre Skade.

Hvis De nu er af samme Mening som jeg, vil jeg bede Dem sige mig det, og da i Forbindelse med mig virke hen til at det skeer.

Monrad er som De veed kommet og har bedt mig hilse Dem. Han er meget flink og vil vist ikke undlade ved første Leilighed at komme frem paany. Det skulde undre mig meget om ikke Resultatet bliver at naar Øieblikket kommer da Grev Frijs gaaer bort — eller qui sait? naar Estrup gaaer væk — træder Monrad ind. Quod felix faustumque sit, — jeg har altid en heel Deel tilovers for Monrad!

P. Vedel