Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-05-19)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Marienbad, 19. Mai 1869.

Kjære Vedel! . . . Saavel af Deres Brev som af F. Moltke, der læser alle tydske Aviser erfarer jeg, at man har beskjæftiget sig en Deel med min Reise og villet tillægge den politiske Bihensigter; ligesom den i sit Anlæg kun var en Fornøielses og Adspredelsesreise og blev til Brønd og Badereise, saaledes har den hidindtil været aldeles uden politiske Emotioner, jeg turde næsten sige uden politiske Discussioner, naar jeg undtager de Samtaler der ere førte imellem herværende Indfødte og mig; dette er næsten for Meget af det Gode, men nogen Paatrængenhed og Videbegjærlighed vil jeg heller ikke paa Hjemreisen lade komme tilsyne, naar der ikke hertil bliver givet Anledning, da det forekommer mig at der saa tydeligt fra Vedkommendes Side er viist Utilbøielighed. De veed, at for mig bliver Nr. 1 altid en fredelig Compromis, ja paa en vis Maade en i virkelig og blivende Forstand tilveiebragt Løsning ad denne Vei kun mulig, men det lader ikke til at Tiden hertil er kommet, dog opgiver jeg ikke Haabet herom, omend Udsigterne kunne synes meget mørke. En overordentlig stor Glæde havde jeg paa Reisen ved at træffe sammen med min Svigersøn og Datter 1 ) og i Løbet af en halv Snees Dage at være Vidne til, hvor rask den Sidste befandt sig og vil jeg haabe at hun i god Behold idag maa naae sit Hjem, Boller; fra Quaade, hvem de havde besøgt i Berlin, havde jeg et Par Ord igaar og tænker jeg af og til at tilskrive ham, endskjøndt der ikke bliver Meget at fortælle herfra. . . .

Naar De engang seer Knudsen vilde De vel godhedsfuld gjøre ham opmærksom, om det ikke egentlig var hensigtsmæssigere at den Række af Artikler, der er paabegyndt med Artiklen om Tscherning, fremkom paa et andet Sted — i et s. 242 andet Blad; 1 ) jeg antager at de skrive sig fra Monrads Haand, idetmindste ligner den til Grund liggende Opfattelse ham en Deel, men det forekommer mig ogsaa hensigtsmæssigere for Fremtidsmanden selv, at Sligt fremkom paa et andet Sted. Naar jeg kommer hjem skal jeg mundlig fortælle om hans Opfattelse af Situationen, men det er mig ikke klart, hvorvidt det virkelig var hans egen, thi da er den besynderlig især fra en Mands Side, der lige kommer hjem fra Australien og dog ikke kan kjende synderligt til hvad der har udviklet sig, og [ikke kan have ofret] hvad 1866 har fremkaldt, ikke alene umiddelbart og synligt som Resultat, men ogsaa ved hele den skete Forandring af Kræfternes Fordeling og den stedfindende politiske præponderance — en Opmærksomhed og Eftertanke, der er større og alvorligere end at dette strax kan vise sig paa Overfladen, — men jeg er snarere tilbøielig til at troe at dette er skeet i spørgende og inquirerende Hensigt for at erfare Andres Tanke og Opfattelse, hvilket De veed at han egentlig lider mere at gjøre end selv at sige sin Mening. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.