Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-05-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Marienbad, 30. Mai 1869.

Kjære Vedel! . . . Jeg har skrevet Dem et langt Brev igaar, som jeg haaber maa være kommet Dem rigtigt ihænde; — i Anledning af den deri omtalte Sag beder jeg Dem sende mig den hele Correspondance vedrørende disse Forhandlinger fra Begyndelse til Ende for at intet Punkt skulde under en eventuel Samtale være mig mindre klart og dette med en aldeles sikker Leilighed, helst med Kjætting hvis han er rask, men naturligviis paa min private Bekostning. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.