Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-06-03)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Marienbad, 3. Juni 1869.

Kjære Quaade! . . . Det kommer jo ikke alene an paa, hvorledes en Sag opfattes af En selv, men ogsaa paa, hvorledes den stiller sig for Andre, og det er dette Sidste som ikke staaer mig fuldkommen klart i denne Sag — thi det er jo i høieste Grad sandsynligt at nogen Expedition af Forretninger eller Forhandling vilde der ikke kunne være Tale om i saa kort Tid, denne kan heller ikke finde Sted uden naar Preussen og dettes Talsmand Bismarck yttrer Ønsket herom, — hvorimod et sligt Besøg kan vække Formodning om at dette er blevet ønsket af mig og naar dette saa viser sig ikke at have fundet Sted, da vil man ikke alene sige men ogsaa troe, at man er bleven afviist, og det er ingen naturligere Slutning, end den at man burde have forsikkret sig herom, forinden man foretog slig Reise; den Omhyggelighed for den lille Stats Værdighed kan man med Rette fordre iagttaget. Jeg beder Dem derfor bestemt og hurtigst muligt s. 248 lade mig vide, hvorvidt et sligt Besøg kan ansees for ønskeligt og maatte ønskes, — thi skulde dette kunne være til nogensomhelst Gavn, da veed De at jeg ingen Hensyn tager til min personlige Bequemmelighed, selv ikke under nærværende Omstændigheder efter at have lige fuldendt Badekuren her i Marienbad, og idet jeg har fremhævet Farerne og Manglerne ved et sligt Tog, beder jeg Dem gjøre opmærksom paa, om de modsatte chancer dog skulde have saa megen Vægt saa at jeg skal bestemme mig hertil. Og i saafald angiver De mig nok Hotellet, hvor jeg skal tage ind, idet jeg skal telegraphere nogenlunde forstaaeligt om Tiden, hvornaar jeg kan ankomme. — . . .

C. E. Frijs.