Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1869-07-08?)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Tirsdag [8? Juli 1869].

Kjære Kammerherre.

Endelig maa jeg fortælle Dem hvad jeg forleden paa anden Haand erfarede fra Krüger. Under hans sidste Ophold i Berlin søgte Lasker ham og sagde til ham: »Det slesvigske Spørgsmaal generer os meget og vi erkjende at det er større og er bedre begrundet end vi havde troet. Vi ønske at det kan løses tilfredsstillende. Deres sidste Forslag (K. s Amendement i Toldparl.) 1 ) kan naturl. ikke gaae, men bring Sagen ind paa anden Maade og i en bedre Form, saa kunde det maaskee føre til Noget.« Han vilde dernæst have at Krüger skulde angive Grændsen. Kr. svarede imidlertid at han s. 262 kunde ikke giøre Andet end holde til Art. 5 og altsaa Afstemning og saa langt den vilde gaae.

Dermed endte dette Incidens, men viser Laskers Henvendelse at det national-liberale Parti er mere villig til en Afstaaelse end Bism. vil give det Mine af at være det? . . .

P. Vedel