Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1869-07-16)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Paris, 16. Juli 1869.

Kjære Greve — naar De modtager disse Linier vil De allerede have erfaret at Dotézac faar en Efterfølger. Vicomte de St. Ferriol, der er udnævnt til Gesandt i Kjøbenhavn, var tidligere 1ste Gesandtskabssecretair i London og indtil nu Chef de Cabinet hos Lavalette. — Ifjor fik Baron Forth-Rouen, fransk Gesandt i Dresden, pludselig sin Afskeed forat skaffe den fratrædende Udenrigsminister, Marquis Moustier’s Cabinetschef, Grev St. Vallier en Post — iaar er det samme Tilfældet med Dotézac. —

Da Udnævnelsen alt er en fait accompli, vil det være unyttigt at søge at gjøre noget for Dotézac. — Siden et Aar har jeg heller ikke troet at det kunde vare meget længe inden han vilde blive fjernet fra sin Post. Han er ikke ung og siden Begivenhederne i Italien og Tydskland er de diplomatiske Posters Antal jo stærkt formindsket.

St. Ferriol er en vakker og begavet Mand paa henved 40 Aar. Han agter ikke at reise til Kjøbenhavn førend efter Festlighederne. . . .

L. Moltke-Hvitfeldt.

P. Vedels Privatpapirer.