Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Fru Gehejmelegationsraadinde Vedel.
Kjøbenhavn, 15. September 1869.

Da jeg veed at Vedel med Hensyn til Forsigtighed og Omsorg for sit Helbred ikke er saa nøieregnende, tillader jeg mig at henvende mig til Dem for at faae et bestemt Svar paa om det vil kunne skade hans Helbredelse, om jeg i Formiddag kommer op at tale med ham et Quarteerstid; jeg ønskede nok at vide hans Mening om et enkelt Spørgsmaal, men paa den anden Side vil jeg under ingen Betingelse, saavel af Venskabshensyn som af Hensyn til Interessen for hans Brug i Fædrelandets Tjeneste, ved min Samtale idag forhale hans Reconvalescents og beder derfor om at maatte faae mundlig gjennem Kjætting et »Ja« eller »Nei«. —

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.