Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Gothard Monrad FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-28)

Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad.
Kjøbenhavn, 28. September 1869.

Deres Høiærværdigheds høitærede Skrivelse af 25de dennes har jeg mærkværdig nok først modtaget igaaraftes, da jeg havde Ministrene samlede hos mig, hvorved jeg var forhindret i at svare. Jeg tillader mig at remittere den i Brevet indesluttede Artikel hvorover jeg naturligviis ikke vil tillade mig nogen Dom. Jeg har gjort Redacteuren af Berlingske Tidende opmærksom paa, at naar Artikler, saaledes som Tilfældet har været, optages i »Berlingske«, der enten dadle eller sætte under Discussion de væsentligste Lovgivningssager, der have fundet deres Afgjørelse i de sidst forløbne Aar, da vil jeg ansee mig forpligtet til at søge constateret at »Berlingske« ikke staaer i nogensomhelst Forbindelse med Regjeringen, — ikke er officieus, men maa betragtes som et antiministerielt Organ, thi ingen Regjering kan være tjent med at faae Udseende af, som om den ikke havde nogen bestemt og fast Overbeviisning. 1 ) —

Jeg maa derfor ogsaa gjøre en bestemt Indvending imod Deres Høiærværdigheds Bemærkning i Begyndelsen af den høitærede Skrivelse, hvor der yttres at Vennen har sagt »at jeg var for storslaaet etc.«, thi deels har min Hovedbestræbelse igjennem Aar gaaet ud paa at være saa jævn og at tage saa jævnt og roligt paa Alting som muligt, deels kan jeg, hvor meget man end i og for sig troer at man ikke skal bekymre sig om Smaating, ikke ansee det som noget Ubetydeligt om Regjeringen faaer Udseende af at være splidagtig med sig selv og at der ingen Disciplin og Holdning er hos den. Lad der være Critik og Opposition, ligesaavel som der er Regjering og officieus Presse, men lad dem ikke blandes saaledes sammen, at man tilsidst hverken veed om man har det Ene eller det Andet. Efter Forholdenes Natur og egen s. 272 Opfattelse kan jeg ikke alene ikke hindre Critik men jeg kan ikke ønske at hindre denne, fordi meget læres og derved vindes ved Control af sine Medmennesker, men denne maa træde frem saaledes, at det bliver tydeligt, at det er nye og andre Ideer, som have deres Berettigelse og deres Tid, men dette vil efter min Formening ikke være Tilfældet, naar ikke efter slige Udtalelser og Discussioner som ovenfor henpeget til, et Brud finder Sted eller constateres imellem Regjeringen og vedkommende Blad som ellers og naturligt efter de hidtil udviklede Forhold antages for undertiden at modtage Meddelelser og Oplysninger fra Regjeringens Side.

C. E. Frijs.

D. G. Monrads Privatarkiv. R. A.