Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christopher Georg Andræ FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-09-29)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 29. September 1869.

Da Hrr. Geheime-Etatsraaden saa tidt har været besværet med mine Bekymringer i Henseende til Statens Affairer, saa kan jeg ikke undlade at meddele at jeg igaar fra Bille modtog et Telegram om Tillægsconventionens Forlængelse, 1 ) hvilket jeg anseer for et Lysglimt paa den ellers mørke Himmel: Hvis De vilde gjøre mig den Fornøielse at besøge mig imellem 1 og 5 i Udenrigsministeriet, vilde jeg endvidere forevise Redactionen af Throntalen, item et Brev fra D. G. Monrad, som Ven af D-d. —

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.