Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Gothard Monrad FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-10-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad.
Kjøbenhavn, 2. October 1869.

I Gjensvar paa Deres Høiærværdigheds høitærede Skrivelse, som jeg modtager i dette Øieblik, maa jeg bemærke: Der kunde Intet være mig mere imod end at begrændse Hr. D—d’s Yttringsfrihed, — det er kun Stedet, hvor Yttringerne fremkomme, der vil fremkalde eller vil kunne fremkalde Forvirring og det er denne, som jeg efter bedste Evne vil søge at hindre. —

Deres Høiærværdigheds sidste Forslag maa aabenbart være Skjæmt. Mellem »Køer og Heste« vilde det faae Udseende af som om man vilde kaste Perler for Sviin. —

C. E. Frijs.

D. G. Monrads Privatarkiv. R. A.