Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Christopher Georg Andræ FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-10-03?)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad Andræ.
Kjøbenhavn, 3.[?] October 1869.

Hrr. Geheime Etatsraad!

Indesluttet sendes Svaret paa det sidst Meddeelte fra D. G. Monrad; min Hensigt er at svare roligt, — følgende den Mellemvei ikke at saare Manden og ei heller prostituere Regjeringen, enten ved overdreven Frygt eller Tapperhed — og derfor vilde jeg gjerne spørge Dem, om De i det Almindeliges Interesse vilde billige et Svar i den Retning. Havde jeg havt Tid var jeg kommet personlig til Dem men jeg skal op i den røde Bygning, kan ikke udsætte dette, men haaber at være tilbage i Udenrigsministeriet imellem 3 og 4 Eftermiddag og vilde det glæde mig overordentlig at erfare Deres Skjøn mundlig hvis dette lader sig gjøre. I modsat Fald beder jeg Dem at sende mig Brevet til Udenrigsministeriet thi s. 274 jeg anseer det ikke for at være af saa liden Vægt for D-d’s Søndagsbetragtninger at han ansees og agtes for En af de vigtigste Personer i Landet. —

18

C. E. Frijs.

Andræs Privatarkiv. R. A.