Danmarks Breve

BREV TIL: Ditlev Gothard Monrad FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-10-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Biskop D. G. Monrad.
Kjøbenhavn, 8. October 1869.

Deres Høiærværdighed maa undskylde, at der er hengaaet flere Dage, forinden jeg har kunnet besvare Deres høitærede Skrivelse af 4de dennes, men Grunden hertil er ikke den at jeg har villet benytte mig af en Ret til ikke at svare fordi en saadan Ret i det foreliggende Tilfælde ikke existerer for mig, da jeg betragter det som en Pligt ligeoverfor Deres Høiærværdighed at svare og at meddele, at jeg ikke anseer det for forsvarligt fra Regjeringens Standpunkt, saaledes som jeg opfatter dette, saavidt det staaer til denne ikke at gjøre Sit til at »Berlingske« hindres i at blive et fælleds Locale saavel for Regjeringens Meddelelser og Oplysninger som for oppositionelle Artikler, hvor berettigede end disse maatte være saavel med Hensyn til Indhold som paa Grund af Formen, idet herved vilde indrømmes bemeldte Blad eller dettes Eier en større Magt og Indflydelse, end jeg troer er ønskeligt.

C. E. Frijs.

D. G. Monrads Privatarkiv. R. A.