Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-10-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 9. October 1869.

Kjære Quaade! ... Jeg haaber at erfare Deres Mening om Throntalen, tilsyneladende har den gjort et godt Indtryk s. 275 overalt, men deraf skal man ikke altid dømme til Virkeligheden; hvad jeg var meest tilfreds med det var Forbindelsen med Takken og det slesvigske Spørgsmaal, thi derved lettedes Overgangen bedst, ligesom jeg ogsaa haaber, Maaden hvorpaa Preussen og det nordtydske Forbund var combineret og tilsvarende til det danske maa have tiltalt dem. Nu er dog Vedel igjen begyndt at komme til Kræfter men jeg vilde dog meget ønske, at han endnu i længere Tid vilde være ret forsigtig og spare paa sine Kræfter, thi hver Gang han har talt lidt længe og lidt ivrig, da begynder Hosten igjen og han er endnu ikke skikket til at taale Spadseregangene fra og til Rosenvænget under alskens Veir om Efteraaret, navnlig tidt at komme vaad op i Ministeriet og sidde der i flere Timer. Det trækker længe ud inden Dotézac erholder sine Rappelskrivelser og inden den Nye ankommer; det er et Tab for os at Dotézac forlader os, men vi kunde ikke vente at beholde ham her i evig Tid; det er ubehageligt at skifte doyen, især da paa Grund af Dotézacs lange Ophold hersteds mange Misbrug have indsneget sig, hvilke man maa søge at faae rettede ligestrax efter Dotézacs Afgang. . . .

C. E. Frijs.