Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1869-11-25)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs.
St. Petersborg, 25./13. November 1869.

Deres Excellence,

Da den ved fremmede Ambassadeurers Ankomst brugelige officielle Reception, ved hvilken Corps diplomatique og den dertil berettigede Deel af det russiske Selskab vil blive forestillet General Fleury, 1 ) muligviis ei vil finde Sted før om 1 à 2 Uger, har jeg ei villet undlade ad privat Vei at nærme mig Generalen i Lighed med hvad flere af mine herværende Colleger have gjort.

I den Samtale, som jeg ved denne Leilighed har havt med General Fleury, bragte denne hurtigt det nordslesvigske Spørgsmaal paa Bane. Denne Sag, yttrede Generalen, fulgtes med Interesse af hans Regjering. Det var et »point noir«, som det var ønskeligt at faae fjernet. Efter hans Mening var det meest Kongen af Preussen personlig, som var imod en s. 278 billig Løsning af Spørgsmaalet, hvilket — efter saa store succès — vistnok ei vidnede om Maadehold. Det samme Ønske om at fjerne denne Sag meente han deeltes af de andre Regjeringer og navnlig af den russiske. Baade Hans Majestæt Keiseren og Rigskantsleren havde udtalt sig til ham derom.

/: At Hans Majestæt Keiseren ogsaa har berørt denne Sag til Baron Mohrenheim under hans Ophold her, vil denne vistnok ei undlade at underrette Deres Excellence om. :/

Det russiske Cabinet har i Virkeligheden ei undladt ved forskjellige Leiligheder at bringe denne Sag paa Bane i Berlin, men altid paa en mere fortrolig Maade, undgaaende ethvert Skin af at ville udøve en Pression.

General Fleury bemærkede, at han i Berlin havde hørt Yttringer falde — hvor og af hvem sagde Generalen ikke — om, at den kongelige Regjering betragtede dette Spørgsmaal med Ligegyldighed, Yttringer som uden Tvivl staae i Sammenhæng med et nylig i danske og fremmede Aviser omtalt, fra Berlin udgaaet usandfærdigt Telegram angaaende Instructioner givne til det kongelige Gesandtskab der i Anledning af den nordslesvigske Deputations Nærværelse.

Jeg behøver ei at sige, at jeg deraf tog Leilighed til at sætte General Fleury ind i Sagens Stilling for Øieblikket saavel med Hensyn til den kongelige Regjerings Opfattelse af samme, som med Hensyn til Forhandlingernes Standpunkt, Betydningen af den af Nordslesvigerne i Berlin indgivne Adresse og de nordslesvigske Deputeredes Optræden i Forsamlingen i Berlin.

I det Hele har jeg fundet General Fleury meget vel stemt for Danmarks Interesser i denne Sag. . . .

E. Vind.

Uchiffreret Depeche Nr. 31, modtaget 1. December 1869.