Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 2. December 1869.

D. H. vil allerede af min telegraphiske Depesche af idag have seet at den franske Regering har taget et Initiativ i Petersborg s. 291 til at ende det slesv. Spørgsmaal, og jeg sender Dem hoslagt Afskrift af en Indberetning, 1 ) som jeg igaar har modtaget fra den kgl. Gesandt i Petersb. og som vel er ældre end ovennævnte Efterretning men dog vil kunne bidrage til at sætte Dem istand til at bedømme Stillingen fuldstændigere.

Som jeg allerede i min Telegram 2 ) har udtalt, frygter jeg dette Initiativ, thi jeg forudseer at den keis. fr. Reger, i sin Interesse for at bevare Freden, som er saa vigtig for Gjennemførelsen af de indre Reformer i Frankrig, og for at omgive sig med den falske Glands af en tilsyneladende diplomatisk Seir skal vise sig altfor tilbøielig til at gaae ind paa Preussens Paastande om Forstaaelsen af Pragerfredens Art. 5. Er dette Tilfælde vilde den kgl. Reger. kunne befrygte snart at staae ligeoverfor det alvorlige Alternativ enten at skulle modtage en Afgiørelse som ikke tilfredsstiller vor Ret og vor uafviselige Trang, eller at afslaae hvad hele Europa byder os med det Tillæg at hvis vi ikke modtage Tilbudet vil man betragte Art. 5 som bortfaldet.

Jeg behøver ikke at opfordre D. H. til at anvende al Opmærksomhed paa Udviklingen af en saa alvorlig Situation og jeg har for Tiden Intet at tilføie til hvad De allerede saa fuldstændigt veed om den kgl. Reger.s Anskuelser og de faktiske Forhold i Slesvig. Kun henleder jeg Deres Opmærksomhed paa hvad man i Berlin har dristet sig til at ville indbilde General Fleury om den kgl. Reger.s egentlige Bedømmelse af det slesv. Spørgsmaal — er det da ikke notorisk, at den kgl. Regering anseer en tilfredsstillende Løsning af dette Spørgsmaal som en Livsbetingelse for Danmarks Fremtid?

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 13.

19*