Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1869-12-06)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Paris, 6. December 1869.

Kjære Greve — i al Hast completterer jeg med faa Ord min Depesche af Dags Dato. — Strax da jeg sagde til L., hvad der var Grunden til at jeg opsøgte ham, smilte han som en Mand der nok tænkte at det var den Sag, jeg vilde tale med ham om. — Det var ganske tydeligt for mig at ikke blot har Fleury handlet i Petersborg uden Instruxer, men at s. 303 Udenrigsministeren er i høi Grad misfornøiet med. hele Sagen — det er jo ogsaa en meget mærkværdig Maade at gaae frem paa. Idet han talte om Fleury sagde han at denne havde taget fat paa Sagen formodentlig fordi han haabede at begynde sin diplomatiske Carriere med en succès. Latour d’A. troer ikke at Keiser Alexanders Brev til Kongen af Preussen vil føre til noget. — I Rusland, tilføiede han, har man langt fra i Sinde at ville gaae alvorlig frem i denne Sag med Preussen. Keiseren har aldeles ingen Indflydelse paa Kongen, sin Morbroder. Det modsatte er snarere Tilfældet. Under disse Omstændigheder kan det, der er skeet i Petersborg, ikke være til Nytte for Eder. Jeg vil blot ønske at det ikke maa skade Eder.

Alt dette blev naturligviis sagt mig ganske confidentielt.

L. Moltke-Hvitfeldt.

Modtaget 9. December 1869. Vedlagt Moltke-Hvitfeldts Depeche af 6. December 1869.