Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-08)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 8. December 1869.

Hoslagt undlader jeg ikke at tilstille D. H. Afskrift af en telegr. Depesche som jeg d. 6. dennes 1 ) har modtaget fra den kgl. Gesandt i Petersborg. Iøvrigt har jeg hverken fra ham eller Gesandtskabet i Paris hørt noget Nærmere om den omhandlede Sag. Kun troer jeg at burde benytte Leiligheden til at meddele Dem at jeg har nogen Grund til at antage at den keis. russ. Regering betragter det i Berlin giorte Skridt som et af den taget Initiativ og at man ogsaa ligeoverfor den danske Regering ikke vil berøre at General Fleury har giort nogen Henvendelse desangaaende i Petersborg.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 15.