Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1869-12-09)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 9. December 1869.

Kjære Greve,

Noget væsentligt har jeg ikke at tilføie til min Beretning af idag; men jeg skal dog anføre nogle Yttringer af Colleger, som maaskee kunne antyde deres Regjeringers Anskuelser.

Da Grev Benedetti forleden talte med mig om Slesvig, spurgte han om jeg vidste om der foretoges omfattende Befæstninger ved Sønderborg, og da jeg svarede at jeg ikke troede at man endnu anlagde permanente Befæstninger, men dog samlede meget Materiel i den Egn, sagde han, at dersom man anvendte Meget paa de omhandlede Positioner, var det spildte Penge. Men dette kan jo forstaaes i meer end een Betydning.

Lord Loftus mener ikke, at man nogensinde med det Gode giver Slip paa Sundeved og Als og finder ikke, at der er Udsigt til, at vi skulde faae det paa anden Maade.

Oubril erkjender fuldstændigt Vigtigheden af det slesvigske Spørgsmaal for Danmark. Især for Jyllands Skyld anseer han dette Spørgsmaal som et Existentsspørgsmaal for Danmark og betragter det derfor som et internationalt Spørgsmaal, beklagende, at Magterne ikke i 1864 have taget Forbehold med Hensyn til Slesvig, hvoraf de dengang burde have erklæret Besiddelsen for at være af almindelig international Betydning. Men han seer, eller vil maaskee ikke ret, s. 310 see Sagen fra Nationalitetsstandpunktet. Han anerkjender Vigtigheden af Spørgsmaalets Løsning paa en saadan Maade, at al Nationalitetsstrid og Nationalitetsagitation mellem Dan- mark og Preussen og paa Grændsen mellem disse Lande kan ophøre; men anseer vore væsentlige Fornødenheder fyldest- gjorte ved at vi faae en saadan Deel af Slesvig at heri findes en Bom mod Tydskhedens Fremtrængen og at Lille Belt bliver frit.

Hvad det af Vind meddeelte Bygte angaar, henstillede jeg nylig til Overveielse, at gjøre det til Gjenstand for en Circulairedepesche. Men efter at have betænkt Sagen nøiere, maae jeg nu tilføie, at jeg finder det vilde være formeget at skrive en Depesche derom alene. Det kunde føre for vidt, og det forekommer mig tilstrækkeligt, leilighedsviis at om- tale Sagen for Gesandtskaberne, fordi ogsaa disse leilighedsviis skulde modsige det. Jeg veed vel, at jeg ikke har ind- skrænket mig til en saadan leilighedsviis Modsigelse, men jeg har, ved hvad jeg har gjort, haft et særligt Maal for Øie, nemlig netop her og netop nu at udtale noget Meer end en simpel Modsigelse.

G. Quaade.

Brev Nr. 2. Politiske Koncepter. U. A.