Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Emil Vind FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Vind, Gesandt i
St. Petersborg
.
Confidentielt.
Kjøbenhavn, 9. December 1869.

Jeg takker D. H. for Deres Indberetning af 3. Dec. som jeg har modtaget idag og det er mig en Fornøielse at anerkjende den besindige og taktfulde Maade paa hvilken De har behandlet dette Incidenspunkt. Idet jeg beder Dem med uafbrudt Omhu at følge denne Sags videre Udvikling uden at røbe nogensomhelst Uro eller Utaalmodighed m. H. t. dens mulige Udfald, seer jeg mig istand til at meddele Dem til Deres egen Oplysning og Veiledning nogle Omstændigheder, som jeg har erfaret fra Paris.

Grev Moltke har talt til Prinds Latour om Sagen og af dennes Svar fremgaaer det at General Fleury har handlet uden Instruktion, eller i alt Fald at Udenrigsministeren nu vil give det af ham foretagne Skridt et saadant Udseende. Prindsen syntes lidet tilfreds dermed og antydede at Generalen havde været noget for utaalmodig efter at aabne sin Virksomhed i Petersborg med en diplomatisk succès, der efter hans Mening kun havde liden Udsigt til at kunne opnaaes i denne Sag for Øieblikket, da han ikke stolede paa at Rusland havde nogen alvorlig Hensigt til at giøre Noget og da han antog at Keiser Alexander ikke udøvede nogen videre Indflydelse paa Kong Wilhelm, men at snarere det Omvendte var Tilfældet.

s. 317 Prindsens Slutningsbemærkning var at det skeete Skridt neppe vilde have noget praktisk Resultat, og han tilføiede at han »vilde ønske at det ikke maatte skade os«. Idet jeg meddeler Dem dette, ønsker jeg ved sikker Leilighed at erfare, hvorledes De forstaaer denne sidste Yttring.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 4.