Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1869-12-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 10. December 1869.

Kjære Greve,

Jeg traf Gr. Benedetti igaar Aftes og talte da med ham om Rygtet i Petersborg. Han kjendte Sagen allerede fra Paris og sagde mig at Moltke havde havt en længere Samtale derom med Prinds La Tour d’Auvergne.

Hvis jeg ikke tager fejl, forekommer det mig efter Benedettis Udtalelser ved denne Leilighed, at Hovedsagen virkelig for Øieblikket er i større Bevægelse end mine tidligere Iagttagelser lode mig formode. Jeg saae ham i Grevindens Salon og havde saaledes ikke tilstrækkelig Leilighed til at komme fuldstændigt til Bunds med eller fuldstændigt at klare mig hans Yttringer, men disse røbede tydeligt, at man for Øieblikket beskjæftiger sig mere levende og sammenhængende med Spørgsmaalet i det Hele, end hiint Incidents s. 322 i og for sig vilde gjøre nødvendigt; og jeg maa tilføie, at den i mit Brev af igaar anførte Yttring af ham om »spildte Penge«, ifølge den Retning hvori han igaar Aftes udtalte sig om et endeligt Resultat, ikke kan tillægges den Fortolkning som jeg, da Yttringen for 8 Dage siden fremkom, var tilbøielig til at lægge deri. Jeg udtalte mig iøvrigt om den endelige Løsning for ham ganske som jeg havde udtalt mig i samme Henseende for Oubril.

21

De vil have bemærket at jeg i mine private Breve strax giver Dem alle mine Indtryk, og jeg haaber saaledes at jeg ikke leder Dem vild ved disse Meddelelser. Jeg stræber ved Siden af disse efter at give mine officielle Rapporter et saadant Indhold at de kunne være et fornødent Correctiv, men derfor maa jeg ogsaa give mig meget meer Tid til hvad jeg skriver i officiel Form.

G. Quaade.

Brev Nr. 3. Politiske Koncepter. U. A.