Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-11)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe, Gesandt i
Wien
.
Confidentielt.
Kjøbenhavn, 11. December 1869.

Den kgl. Regering har Grund til at antage at der af den russiske Keiser nylig er skeet en privat Henvendelse til Kong Wilhelm i den Hensigt derved at fremme en gunstig Afgiørelse af den slesvigske Sag. Uagtet jeg ikke troer at Øie- blikket er særdeles gunstigt for et saadant Forsøg, er den kgl. Regering dog selvfølgelig i høi Grad erkjendtlig for dette nye Bevis paa den Interesse hvormed Keiser Alexander omfatter Danmarks Livsspørgsmaal, og kan kun see en Fordeel i at denne Sag paany er tilbagekaldt i den preuss. Regerings Erindring.

s. 323 Jeg finder ingen Anledning for D. H. til at omtale dette Incidentspunkt til Grev Beust. Men jeg har troet at burde meddele Dem det for at De kan være istand til hvis Cantsleren omtaler det for Dem eller antyder at han har erfaret Noget derom, confidentielt at kunne forsikkre ham om at den kgl. Regering sætter saameget større Priis paa dette aldeles private Skridt af den russiske Keiser og holder sig saameget mere overbeviist om at det kun kan have en for Sagen gavnlig Virkning i Berlin, som det er skeet, fuldstændigt uden at den kgl. Regering havde nogen Kundskab derom endsige nogen Deel i at det er skeet.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 4.