Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1869-12-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin. 12. December 1869.

Kjære Greve,

Deres sidste Brev 1 ) og de medfølgende Depescher 2 ) have væltet en tung Steen af mit Sind. De vil af hvad jeg idag skriver, see, hvor ugunstigt det nuværende Øieblik vilde være, dersom det fra Petersborg truende Initiativ havde havt det Alvor i sig og fik det Eftertryk, som man ved den første Tale derom maatte have ventet, og dersom man da ved Siden heraf havde her villet give efter for det indtil den snevre Grændse, til hvilken der var Udsigt til at vore Ven- ner vilde følge os. Det er jo desværre et stort Spørgsmaal om Noget er vundet ved Opsættelsen, og det Alternativ som vi frygtede for Øieblikket, kan maaskee komme til at staae ligesaa slemt for os senere, men der er dog nu vundet Tid, og det er altid Noget, da Forholdene jo altid kunne forandre sig og blive bedre for os. . . .

G. Quaade.

Brev Nr. 4.