Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1869-12-12)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 12. December 1869.

Kjære Vedel! Da jeg imorgen tidlig naar Kjætting kommer ind paa Veien til Rosenvænget ikke er hjemme sender s. 328 jeg Dem iaften disse Linier for at bede Dem at see ind til mig imorgen Klokken 12, medtagende Quaades Brev saavelsom Moltkes Depeche; jeg nægter ikke at den sidste For- handling med Latour d’Auvergne forekommer mig endnu besynderligere end den vi fik forrige Gang, thi dette Spørgs- maal kommer frem: en gal Tidsorden og det forekommer mig heller ingenlunde fremlagt paa den meest tiltalende Maade fra vor eller Moltkes Side; jeg kunde ret meget ønske at gjennemgaae den i Forening med Dem, thi jeg jagede den saa frygteligt hurtigt igjennem da Kjætting var her med Posten. Om det var muligt vilde jeg see at kunne komme afsted næste Mandag til Jylland, hvor jeg har en Mængde Vanskeligheder.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.