Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1869-12-19)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Confidentielt.
St. Petersborg, 19. December 1869.

Deres Excellences

confidentielle Skrivelse Nr. 4 af 9de ds. 2 ) har jeg havt den Ære at modtage med Leilighed den 16de og takker Deres Excellence meget for de deri indeholdte veiledende Oplysninger. Efter Afsendelsen og forinden min Modtagelse af denne Skrivelse vil mine ærbødigste Rapporter Nr. 33 og 34 af 6te 3 ) og 12te 4 ) ds. være komne Deres Excellence ihænde.

Deres Excellence vil i Beretningen angaaende min Samtale med Fyrst Gortchacow have bemærket, at Fyrsten ogsaa denne Gang ligesom tidligere anseer intervenerende Skridt til Fordel for vor Sag i Berlin for snarere at være Sagen til Skade end til Gavn og heri synes jo saaledes Fyrst s. 336 Gortchacow’s og Fyrst Latour’s Anskuelser at stemme overens, naar denne Sidste til Grev Moltke udtaler Ønsket om, at General Fleury’s Omtale af Sagen ei maa være os til Skade. Og naar de begge udtale sig paa denne Maade da synes det mig at være et Tegn paa, at ingen af de tvende Regjeringer, hvis Politik repræsenteres af disse tvende Statsmænd, har i Sinde at understøtte Sagen udover et vist Punkt eller at optage den Handske, som Preussen, i Bevidstheden om den idetmindste endnu manglende Enighed i denne Sag mellem de tvende paagjældende Magter, muligen vil see sig opfordret til at henkaste, hvis det føler sig trykket af Sporen i den ene eller i begge Sider.

Den nærmeste Virkning deraf vilde da kun være at gjøre Preussen endmere utilbøielig til et Arrangement med os.

General Fleury’s forøvrigt meget moderate Optræden her, synes jo kun at have havt til umiddelbar Følge at vække det russiske Cabinets Mistænksomhed og knytte Baandet mellem de tvende berliner og petersborger Cabinetters Politik idetmindste tilsyneladende endnu fastere og heri ligger jo vistnok en Fare for os, som det petersborger Hofs forøvrigt velvillige personlige Bestræbelser i Berlin ei vil kunne opveie, Bestræbelser, som Kantsleren nylig i sin Samtale med mig betegnede ved: »l’eau bénite des cours« og paa hvilke, sagde han, han kun lagde liden Vægt; thi han veed formodentlig at man i Berlin kun tager saare liden Hensyn til dem.

Da jeg ei kan skjønne rettere end at dette Incidentspunkt nu maa ansees for at være overstaaet, saa at denne Sag vanskeligt for det Første vil blive berørt herfra, saa har jeg ei taget i Betænkning at lade Grev Knuth tiltræde sin Congé den 21de ds., idet jeg tillige betroer ham Overbringelsen af denne ærbødige Skrivelse til Deres Excellence.

E. Vind.

Depeche Nr. 36, modtaget 27. December 1869.