Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-01-02)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 2. Januar 1870.

Kjære Vedel! Herved sender jeg Dem Quaades Brev, 1 ) der kun indeholder Lidet, dog har jeg en personlig Tilfredsstil- lelse af at han endnu fastholder Tanken om at Bismarck er os personlig imod, thi hvad der end maatte være sandt saa finder jeg det alfor naivt ligeoverfor fransk Paastand at ville lade som om man tager det for gode Varer, at B. gjerne vil men han kan ikke bøie Kongen, thi Hovedsagen og det Væ- sentlige er dog egentlig dette, at man glæder sig ved at hen- holde Opfyldelsen af hvad man i Nikolsburg og Prag paatog sig. Jeg havde haabet at have kunnet overrække dette Brev til Dem igaar Eftermiddags ved Taffelet, men jeg havde ikke den Glæde at see Dem dersteds, hvilket jeg forudsatte som givet. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.