Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-01-25)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 25. Januar 1870.

Kjære Quaade! . . . Jeg sætter stor Priis paa at vor private Correspondance fortsættes jevnlig, thi det er i en saadan s. 350 ganske anderledes let at gjengive Stemninger og Rygter, som man ikke vil optage i en Rapport, og som dog ofte bi- drage til bagefter tydeligere at blive [klar over] de succes- sive Forandringer; desværre kunne vi sjeldent sige, at disse Forandringer ere til det Bedre, thi vort Haab om at Tydskland maatte kunne see sin egen Interesse hævdet ved at respectere dansk Stat og dansk Folk lader lige saa lidt at gjøre sig gjeldende hos Regjerings-Partiet som hos de National-Liberale, og desværre have vi saa faa Middler til at forfægte og udbrede denne Anskuelse, thi kunde vi faae den indpodet i det liberale Parti vilde hermed ogsaa dens endelige Seier være givet, thi det er efter min Formening umuligt at Jun- kerpartiet vedvarende kan hævde sin overmægtige Indfly- delse. Idag vil De formodentlig erholde en Meddelelse, 1 ) som er ganske ny og først modtaget igaaraftes og forsaavidt som den maatte bekræfte sig, da kan den have sin store Interesse og vi skulle da efter al Rimelighed atter forsøge os i den ædle men noget halsbrækkende Kunst at dandse paa slap Linie, thi at man nu skulde være tilbøielig til at indrømme vore beskedne og rimelige Fordringer har jeg desværre ingensomhelst Tro til. Besynderligt er det at denne sidste Efterretning er i fuldkommen Modstrid til hvad vi ellers fra paalidelig Kilde have erfaret, saavelsom uovereensstemmende med hvad De har hørt, og forsaavidtsom Efterretningen maatte være sand, vilde det naturligviis være af høieste In- teresse at kjende eller at faae Momenter til at supponere hvad Bevæggrundene til hiin Forandring maatte have været.

— Selve Tidspunktet kan jeg ikke ansee for os særdeles gunstigt, dog qui vivra verra. — . . .

C. E. Frijs.