Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Carl Rudolph Emil Vind (1870-01-26)

Kammerherre Vind, Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Confidentielt.
St. Petersborg, 26./14. Januar 1870.

Deres Excellence,

Ved den i Forgaars stedfundne Lykønskningscour hos Storfyrst Alexis Alexandrowitch tog General Fleury mig til Side og sagde mig, at han vilde betro mig »officieusement« at han havde en Efterretning om, at Kongen af Preussen havde erklæret sig villig til at gjenoptage Forhandlingerne om Udførelsen af Pragerfredens Art. 5 og at dette nu vilde skee, dog tilføiende — paa mine Spørgsmaal — at han ingen videre Details havde, men forøvrigt ei kunde tvivle om sin Efterretnings Rigtighed. Uagtet jeg hidtil ei havde hørt Noget, der gjorde mig en nær Optagelse af disse Forhandlinger sandsynlig, vare Ambassadeurens Ord dog for bestemte til at jeg kunde undlade at give Deres Excellence hurtig Underretning derom, inden jeg havde søgt Bekræftelse derpaa andetsteds. Det Ufuldstændige i Efterretningen har jeg søgt at antyde i mit Telegram. 1 ) —

s. 352 Denne Bekræftelse har jeg hidtil ei kunnet opnaae; tvertimod har Fyrst Reuss forsikkret mig ingen Efterretninger at have fra Berlin om Forhandlingernes Gjenoptagelse. Ligesaa har jeg underhaanden erfaret, at man ei heller her i Udenrigs Ministeriet har en saadan Efterretning.

Senere er General Fleury tvende Gange: paa Hofballet i Gaar og i Aften ved en Diner i den franske Ambassade, kommen tilbage til Sagen, idet han gjentog, at han ei kunde tvivle om sin Efterretnings Rigtighed; men uden forøvrigt at tilføie videre Details. Generalen syntes mig at lægge Vind paa at lade mig forstaae, at han ei havde sin Efterretning fra Paris og i det Hele forekom hans Udtryk mig i Aften noget mere ubestemte. Han tilføiede, at hans Regjering havde stor Interesse og Venskab for os, men at han nu ei mere her omtalte vor Sag, da hans Regjerings Politik gik ud paa at undgaae Alt hvad der kunde forstyrre Roligheden. Han havde gjort det ved sin Ankomst hertil, men dette Skridt havde vakt »un tel bruit«, at han havde ophørt at berøre Sagen. Hans Interesse for os gjorde nu, at han glædede sig over en Gjenoptagelse af Underhandlingerne, som muligen kunde lede til en tilfredsstillende Løsning af Spørgsmaalet.

Jeg er tilbøielig til at antage, at General Fleury har combineret hin Efterretning med en anden, som jeg har Anledning til at tro rigtig og som Generalen ogsaa har bekræftet mig, nemlig at Kongen af Preussen har svaret paa Hans Majestæt Keiserens Brev os angaaende først paa en undvigende Maade, dernæst i et andet Brev med at erklære sig villig til at benytte et beleiligt Øieblik til at gjenoptage Underhandlingerne.

H. Exc. Rigskantsleren har ei været tilstede ved nogen af de i de senere Dage stedfundne Hoffester. Grunden hertil er Sundhedshensyn.

Jeg benytter den i Morgen tidlig afgaaende engelske Courreer til at lade denne ærbødige Skrivelse komme Deres Excellence ihænde.

s. 353 Deres Excellences Telegram af i Dag har jeg havt den Ære at modtage i Aften. 1 )

E. Vind.

Depeche Nr. 3, modtaget 31. Januar 1870.