Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-02-01)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 1. Februar 1870.

Kjære Vedel! . . . Endvidere vil De have seet at der bebudes i det franske Deputeretkammer en Debat om Pragerfredens V, dette siges idetmindste i danske Aviser, men i le Nord har jeg ikke seet Sligt bebudet og den pleier at have en fiin Næse med Hensyn til den slesvigske Sag. Ligesaalidt som vi kunne være tjente med at vor Sag glemmes ligesaa meget maae vi ønske, at der ikke tages kluntet paa den af falske Venner som ingen Understøttelse finde hos Regjeringen. Veed De nogen Besked herom, hvad og af hvem en sligDiscussion tilsigtes. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.