Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-02-07)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 7. Februar 1870.

Kjære Quaade! Endskjøndt jeg egentlig ikke har noget Nyt at meddele Dem, thi som sagt den blomstrende Mand 1 ) har efter al Sandsynlighed været alfor livlig i sin Opfattelse saa kan jeg dog ikke undlade atter at give Livstegn fra mig for at ikke vor Samtale reent skal afbrydes, thi naar der først bliver et længere Mellemrum koster det deels større Overvindelse, s. 356 deels synes man at der da maa findes en større Opfordring for at gribe Pennen igjen. Desværre er der ingen Udsigt til at Preussen under nuværende Forhold vil bringe den nordslesvigske Sag til en Løsning paa anden Maade end ved at afholde sig fuldstændig fra at beskjæftige sig med Spørgsmaalet og det følger af sig selv, at vi ere mindst tjent med denne Afgjørelse, thi for hver Dag der gaaer bliver det tydeligere, hvor lidet man bryder sig om Tractater om end disse udelukkende ere skrevne i Ens Faveur, og der foretages jo intet Skridt i Administrationen selv af den nordligste Deel af Slesvig uden at det har den bestemte Hensigt at fortydske Landet, ligesom det træder tydeligt frem at man for hver Dag bliver hensynsløsere i saa Henseende; endvidere er det klart at den danske Regjering, hvo der ogsaa maatte komme til at forestaae den ikke vil kunne lade dette Aar hengaae, uden at gjøre en sidste Effort for at see om Bestemmelsen i Pragerfredens Artikel V vedvarende skal blive et dødt Bogstav; — vi have ventet og ventet og vel troer jeg ikke, at vi ved nogensomhelst Henvendelse kunde have rørt Hjerterne, men det er paa den anden Side klart at man ved at sidde aldeles rolig og vente ogsaa giver Grund til den Troe, at det ikke er en Hjertesag for Regjering[en]. —

23*

C. E. Frijs.