Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Andersen Krüger FRA: Christian Georg Nathan David (1870-02-07)

Nationalbankdirektør C. G. N. David til Rigsdagsmand H. A. Krüger.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 7. Februar 1870.

Tro ikke at jeg har glemt vor sidste Samtale eller at jeg har undladt at tænke alvorligt paa hvad der burde foretages for at fremme det vigtige Øiemed, for hvilket De saa utrætteligen har arbeidet. Jeg er imidlertid kommet, efter at have havt adskillige Ideer, til det Resultat, at naar Sagen skal s. 357 fremmes i Paris, er det nødvendigt, at De selv saa at sige fører den paa Stedet der. Igjennem Correspondance alene faaer man ikke Vished om hvad der skal gjøres, og om Noget kan ventes at kunne gjøres med Held.

Jeg kan dog ikke oversee, at der maa være to Betænkelig- heder hos Dem herimod, trods al Deres Redebonhed til at bringe Offere af enhver Art for Sagen. At reise til Paris og der at opholde sig maaskee 3 à 4 Uger er en Udgift, som vilde besvære Deres Pung i altfor høi Grad, og Ubekjendtskab med den store Stad og de Forbindelser, som De maatte søge, kunde afskrække selv en Mand med Deres Møde [ɔ: Mod?] til at paatage sig et saadant Hverv. I begge Henseen- der vil der imidlertid af Deres herværende Venner, det har jeg overbeviist mig om, imødekommes Dem saaledes at disse Betænkeligheder maae forsvinde. Saasnart De underretter mig om at De vil og kan gjøre den antydede Reise, vil De blive forsynet med Breve og Anviisning paa en Person, der kan tjene Dem til Tolk og Fører til de formaaende Person- ligheder, som De vil have at sætte Dem i Forbindelse med — ligesom der vil blive Dem tilsendt en Rimesse, der vil kunne dække Udgifterne, da Ingen kan forlange at De skal bære disse og ved Siden af alle de andre Offre, som De bringer vor fælles Sag, skal endnu bringe et pecuniairt.

Lad mig nu snart høre fra Dem. Sagen maa ikke trækkes i Landdrag[!], thi jeg antager at De omtrent i Midten af April maa være i Berlin. Saasnart jeg veed, at De gaaer ind paa denne Idee, skal jeg tage her fat paa hvad der herfra bør gjøres til dens Realisation.

C. N. David.

H. A. Krügers Privatarkiv. R. A.