Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1870-02-20)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 20. Februar 1870.

Kjære Vedel,

. . . Her er Intet at meddele af Nyt, men for Curiositets Skyld, og for det Tilfælde at De ellers ikke seer den her ud- kommende Nationalzeitung, maa jeg dog sende Dem en Ar- tikel som dette Blad bragte i Aftes. Jeg finder at den Yttring i et meget læst Blad, der ligesom det Parti, det skriver for, paa ingen Maade staaer fjernt fra den preussiske Regjering — den Yttring, at man i Paris veed, at en Mindelse om Nord- slesvig af Preussen betragtes som en directe Krigstrudsel, finder jeg er noget af det Stærkeste der nogensinde er bleven sagt fra preussisk Side. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — Det omtalte Bladudklip foreligger ikke.