Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1870-02-26)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 26. Februar 1870.

Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem Krygers Brev 1 ) som jeg vil besvare, dog har jeg ikke endnu bestemt mig for paa hvilken Maade, hvad det formelle angaaer, enten jeg vil sende en Person som kan bringe ham mundlig Beskeed, eller jeg vil sende En med skriftlig Svar, hvorunder jeg dog ikke vil sætte mit Navn, thi med al Respect for Krygers hæderlige Carakteer, vil jeg dog ikke løbe den Risico at den danske Udenrigsministers Udtalelser kunne bruges udelukkende i hvad man anseer for slesvigsk Interesse.

Men saavel forlanger Krygers hele Stilling til vort Livsspørgsmaal, den Nytte han i Øieblikket kan gjøre hvis han begrændser sig (men her veed De at Hovedvanskeligheden ligger, thi vi vide af Erfaring at hans Tro til vor diplomatiske Forstand og Fremsynethed ikke er stor), at man gjør et Forsøg paa at styre ham — omendskjøndt jeg ikke har nogen Tro paa at dette vil lykkes, naar han eengang har sat sig i Bevægelse, — som den hele politiske Stilling gjør det tilraadeligt at Sagen bringes frem denne Gang af ham i Rigsdagen — om end ikke paa den cathegoriske Maade som af ham tiltænkt, thi det følger af sig selv at jeg paa aller Eftertrykkeligste, saaledes at ikke Skygge af Tvivl bliver tilbage, vil erklære ham, at hverken kan han eller den slesvigske Sag være tjent med at han bemyndiges til at give Oplysninger, som naar de skulle have nogensomhelst Betydning maae stadfæstes af den kongelige Regjering, ei heller har jeg isinde for den danske Regjering at benytte en Befuldmægtiget, der sidder i den preussiske Rigsdag, og som ikke i Et og Alt vil følge mine Instructioner, men tværtimod tænker sig at rette begaaede Feil, som efter modneste Overlæg fra min Side og i fuldkomment Kjendskab og Hensyn til den politiske europæiske Stilling ere foretagne. Desværre s. 377 seer jeg mig nødsaget til at afbryde her, fordi det ikke er mig muligt at læse hvad jeg selv nedskriver, da jeg har Flammer for Øinene, hvilket jeg haaber maa rette sig ved svensk Gymnastik. Senest imorgen Aften vil jeg afsende en Mand med Skrivelse til Kryger — og jeg ønsker derfor at be- handle denne Sag mundlig og udførlig med Dem strax efter Statsraadets Afholdelse idag. —

C. E. Frijs.

Vil De medtage Krygers Brev naar vi sees i Udenrigsministeriet.

C. E. F.

P. Vedels Privatpapirer.