Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1870-03-02)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Wien, 2. Marts, 1870.

Deres Excellences

to Depecher af 19de dennes 1 ) kom mig ihænde Dagen efter min Samtale med Rigskantsleren, hvorom jeg ufortøvet s. 380 sendte Indberetning. Jeg har idag udtalt mig ganske overensstemmende med Depechen Nr. 1 til Baron Aldenburg, og der vil saaledes ikke længere kunne herske nogen Tvivl hos det keiserlige Cabinet, om at Deres Excellence skulde have forladt den afventende Holdning i det nordslesvigske Spørgsmaal, som den kongelige Regjering har indtaget siden Underhandlingernes Standsning i Berlin for næsten to Aar siden. Ligesom Grev Beust tidligere i varme Udtryk har priset den kongelige Regjerings faste og værdige Holdning, tydede hans seneste Yttringer ogsaa paa Ønsket om, at see denne hans gode Mening yderligere befæstet. Aldeles uvidende om, hvad der maatte være forefaldet mellem Deres Excellence og Grev Paar, kunde jeg fra min Side ikke Andet end paa det Bestemteste benægte, at have modtaget nogen Instrux i Retning af Grev Paars Indberetning, og indskrænkede mig til i almindelige Udtryk at udtale min Tillid til den keiserlige Regjerings venskabelige Dispositioner, og til samtidigt at benytte Leiligheden til at sondere Situationen.

Jeg kan ikke tvivle om, at det intime Forhold, hvori Grev Beust øiensynligt staaer til den franske Regjering, vil gjøre, at han jo vil følge de Inspirationer, der maatte komme fra Paris angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal. Man er her vistnok aldeles uvidende om det russiske Hofs fortsatte fortrolige Forestillinger i Berlin, og jeg har fra min Side undgaaet enhver Antydning deraf. Idet jeg takker for de mig ved Depechen Nr. 2 tilkomne Informationer, beder jeg Deres Excellence være overbeviist om, at jeg skal benytte dem med al fornøden Discretion.

C. Falbe.

Depeche Nr. 9, modtaget 7. Marts 1870.