Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: Christian Frederik Falbe (1870-03-19)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Fortroligt
Wien, 19. Marts 1870.

Herr Greve.

Det er i dette Øieblik blevet mig meddeelt i største Fortrolighed, at Fyrst Metternich har indberettet, at det franske Cabinet for Tiden beskjæftiger sig med det nordslesvigske Spørgsmaal, og »muligt vil tage den Beslutning, at foreslaae en Conference, for at bringe Prager Fredens Artikel V i Udførelse«. Jeg formoder, at denne Meddelelse staaer i Forbindelse med de Skridt, som Deres Excellence omtaler i Depeche Nr. 2 af 19de f. M. 1 ) at have paalagt Grev Moltke at gjøre ligeoverfor forventede Forslag fra Preussens Side, eller at saadanne ligge til Grund for den franske Regjerings ovennævnte Hensigter. Imidlertid have nogle Ord, jeg vexlede med Hertugen af Gramont igaar Aftes givet mig det Indtryk, at Spørgsmaalet ikke er bleven berørt af ham her, medens jeg af en noget markeret Tilbageholdenhed fra Grev Beust’s Side skulde kunne udlede, at han ønsker at undgaae al Anledning til at berøre samme for Øieblikket, og at det netop derfor turde være Gjenstand for pourparlers mellem Wien og Paris, og altsaa ved Fyrst Metternich som Mellemmand.

Jeg beder Deres Excellence foreløbigt ikke at lade Dem mærke overfor Baron Eder med, at De har modtaget førstmeldte Oplysning fra mig. Derimod vilde det være mig meget nyttigt at erfare, hvorvidt min Meddelelse stemmer med de Informationer, som Deres Excellence maatte have erholdt fra anden Side.

C. Falbe.

Depeche Nr. 10, modtaget 28. Marts 1870.